• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานีตำรวจนครบาล
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09 Social Network
การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
010 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารกำลังพล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารกำลังพล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนากำลังพลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
035 การมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ
การประมาณความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
041 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานีตำรวจ
042 การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีตำรวจ

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer